bag

bag
[bæg] n պարկ, տոպրակ, պայուսակ. travelling bag ճամպրուկ. shoulder bag ուսապարկ. shopping/beach bag գնումների/լողափնյա պայու սակ. evening bag թատերական/երեկոյան պայուսակ. paper/plastic bag թղթե/ցելոֆանե տոպ րակ. string/nylon bag ցանցա պարկ (մթերք ն երի). the bag որսորդի պայուսակ. make the bag հաջող որս անել. diplomatic bag դիվանագիտական փոստ. sleeping bag քնապարկ. խսկց. վարտիք, (նաև՝ a pair of bags). bag and baggage ունեցած-չունեցածը. bag of bones ոսկոր ու կաշի, սաստիկ նիհար. bags under the eyes պարկիկներ աչքերի տակ. have bags of time շատ ժամանակ ունենալ. in the bag խսկց. ամեն ինչ լավ է, լավ կլինի. bag of wind խսկց. դատարկախոս. bag of tricks հնա րա մտություններ, խորամանկություններ. pack one’s bag ճամպրուկը դասավորել. հմկրգ. կրկնվող էլեմենտներով բազ մու թյուն

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • bag — bag; bag·as·so·sis; bag·a·telle; bag·di; bag·ful; bag·gage·man; bag·ga·la; bag·gat·a·way; bag·ger; bag·gi·ly; bag·gi·ness; bag·git; bag·gy; bag·gy·wrin·kle; bag·man; bag·net; bag·o·net; bag·pip·er; bag·ti·kan; bag·wyn; car·pet·bag·ger;… …   English syllables

 • bag — n Bag, sack, pouch denote a container made of a flexible material (as paper, cloth, or leather) and open or opening at the top. Bag is the widest in its range of application and is referable to anything that comes under this general description… …   New Dictionary of Synonyms

 • bag — [bag] n. [ME bagge < ON baggi] 1. a nonrigid container made of fabric, paper, leather, etc., with an opening at the top that can be closed; sack or pouch 2. a piece of hand luggage; suitcase 3. a woman s handbag or purse 4. a) a container for… …   English World dictionary

 • Bag — (b[a^]g), n. [OE. bagge; cf. Icel. baggi, and also OF. bague, bundle, LL. baga.] 1. A sack or pouch, used for holding anything; as, a bag of meal or of money. [1913 Webster] 2. A sac, or dependent gland, in animal bodies, containing some fluid or …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bag — Bag, v. t. [imp. & p. p. {Bagged} (b[a^]gd); p. pr. & vb. n. {Bagging}] 1. To put into a bag; as, to bag hops. [1913 Webster] 2. To seize, capture, or entrap; as, to bag an army; to bag game. [1913 Webster] 3. To furnish or load with a bag or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • BAG — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • bag — UK US /bæg/ noun [C] ● be in the bag Cf. be in the bag ● be left holding the bag Cf. be left holding the bag …   Financial and business terms

 • bag — ► NOUN 1) a flexible container with an opening at the top. 2) (bags) loose folds of skin under a person s eyes. 3) (bags of) informal, chiefly Brit. plenty of. 4) informal an unpleasant or unattractive woman. 5) (one s bag …   English terms dictionary

 • Bag — [bɛk, engl. bag] das; [s], [s] <aus engl. bag »Sack, Tasche«, dies über mittelengl. bagge aus altnord. baggi> Sack als Maß (in Kanada 1 Bag Kartoffeln = 40,8 kg) …   Das große Fremdwörterbuch

 • bag — [n1] container for one’s possesions attaché, backpack, briefcase, carryall, carry on, case, duffel, gear, handbag, haversack, holdall, kit, knapsack, pack, packet, pocket, pocketbook, poke, pouch, purse, rucksack, sac, sack, saddlebag, satchel,… …   New thesaurus

 • bag up — ˌbag ˈup [transitive] [present tense I/you/we/they bag up he/she/it bags up present participle bagging up past tense …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”